Privacyreglement van onze praktijk

Picture

Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.

Picture

Algemeen

In deze privacyverklaring lichten wij graag toe hoe wij omgaan met de (medische) gegevens van onze patiënten, hoe wij de vertrouwelijkheid van deze gegevens waarborgen en welke rechten u als patiënt heeft ten aanzien van deze gegevens.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Centric Health Zuid Holland BV  gevestigd aan het Beresteinlaan 4 in ‘s Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister met nummer 80414907 – hierna onze ‘huisartsenpraktijk’. Wij verwerken gegevens van patiënten die zich voor zorg tot ons wenden.

 

Wij hebben een aantal wettelijke plichten met betrekking tot de verwerking van uw (medische) gegevens en wij voldoen daar als volgt aan:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Hieronder gaan wij daarop in.

 

Huisartsenpraktijk

 

Als u zich inschrijft in onze praktijk of als u als passant langskomt bij de praktijk noteren wij uw naam, adres en telefoonnummer. Tevens zijn wij wettelijk verplicht om uw BSN nummer te noteren en uw identiteit te controleren aan de hand van uw legitimatiebewijs.

 

Als u bij ons bent ingeschreven en/of onder behandeling bent zijn wij ook wettelijk verplicht om een medisch dossier van u bij te houden waarin wij de relevante gegevens noteren in verband met uw behandeling.

 

Wij kunnen ook andere informatie van u verwerken die nodig is voor het financieel afhandelen van de behandeling.

 

Geheimhouding

 

Alle zorgverleners van onze huisartsenpraktijk hebben een plicht tot geheimhouding. Dit wil zeggen dat er in principe geen gegevens van u aan anderen verstrekt mogen worden zonder uw toestemming.  Er zijn wel enkele wettelijke uitzonderingen. De uitzonderingen kunt op de website van de overheid vinden:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/15/basisprincipes-medisch-beroepsgeheim

 

Alle andere medewerkers (zoals doktersassistenten en andere ondersteunende medewerkers hebben ook een geheimhoudingsplicht, die is vastgelegd hun arbeidscontract.

 

Beveiliging van medische gegevens

 

Onze huisartsenpraktijk heeft een uitgebreid beveiligingsbeleid ten aanzien van patiëntgegevens.

 

Wie heeft in onze huisartsenpraktijk inzage in uw medische gegevens?

 

Alleen zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling mogen uw medische gegevens inzien. Andere medewerkers in ondersteunende functies kunnen alleen die gegevens inzien, die noodzakelijk zijn in verband met hun functie. Sommige medewerkers kunnen dus alleen uw adresgegevens inzien en bijvoorbeeld afspraken plannen voor u, of declaraties verzenden, maar zijn niet bevoegd om uw medische gegevens in te zien.

 

Andere medewerkers, bijvoorbeeld werkzaam op de zorgadministratie, kunnen wel medische gegevens inzien als dit nodig is voor verzending of controle van facturen.

 

In verband met de patiëntveiligheid kan een zorgverlener waar u nog geen behandelrelatie mee heeft, in een acute situatie toch uw dossier inzien. De zorgverlener moet dan voordat hij uw dossier kan inzien in het digitale dossier aangeven waarom hij toegang wil tot uw dossier. Dit is van belang indien u bijvoorbeeld acuut moet worden opgenomen en niet aanspreekbaar bent. Wij kunnen in alle gevallen achteraf controleren wie uw dossier heeft ingezien.

 

Inrichting van uw medisch dossier

 

In onze huisartsenpraktijk slaan wij uw (medische) gegevens op in een elektronisch patiëntendossier. U kunt zelf [een deel van] de gegevens die in dit elektronisch patiëntendossier zijn opgeslagen in te zien via MijnGezondheid.net op onze website.

 

MijnGezondheid.net is een beveiligde omgeving waarin u alleen toegang krijgt na identificatie en 2-staps authenticatie.

 

Verstrekken en uitwisselen van medische gegevens met derden

 

Onze huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP).

Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een

waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Wij mogen in beginsel alleen gegevens verstrekken aan derden met uw toestemming. Deze toestemming wordt soms verondersteld. Bijvoorbeeld dat medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialist(en). Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Voor het verstrekken van medische gegevens aan een andere zorgaanbieder (of andere derden) vragen wij echter altijd om uw toestemming tenzij er sprake is van een wettelijk voorschrift of wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

 

Wij bieden de mogelijkheid om via een beveiligd systeem digitaal medische gegevens uit te wisselen met een aantal zorginstellingen. Nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, betekent dit dat andere zorgverleners daar ook uw medische gegevens kunnen raadplegen. U kunt uw toestemming om met deze zorginstellingen gegevens uit te wisselen eenmalig registreren via een toestemmingsformulier.

 

Wellicht dat in de toekomst het aantal zorginstellingen waarmee gegevens veilig digitaal uitgewisseld kunnen zal worden uitgebreid.

 

Er zijn enkele uitzonderingen op het principe dat uw toestemming nodig is voor het verstrekken van gegevens. Als er een wettelijke plicht is tot het verstrekken van gegevens, zoals aan uw zorgverzekeraar, dan is uw toestemming niet nodig.

 

U kunt ook zelf de medische gegevens uit uw MijnGezondheid.net delen met anderen.

 

Overdracht van uw dossier

 

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk, elektronisch of per post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan via een beveiligde verbinding via het internet aan de nieuwe huisarts worden overgedragen.

 

Bewaartermijn

 

De bewaartermijn van medische gegevens bedraagt minimaal 15 jaar. Hierop bestaan enkele uitzonderingen: indien er een wettelijke plicht is gegevens langer te bewaren, of als het noodzakelijk is voor goede hulpverlening (bijvoorbeeld bij chronische ziekten) of als het om gegevens gaat die voor derden van belang zijn (bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen).


Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Hieronder gaan wij op de rechten in.

 

Wie

 

De patiënt zelf – of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger - is gerechtigd toestemming te geven en oefent de rechten uit zoals hieronder beschreven. Voor kinderen en jongeren geldt:

 

 • Kinderen onder de 12 jaar: de ouders bevoegd.
 • Jongeren van 12 jaar tot 16 jaar: ouders en de jongere gezamenlijk bevoegd.
 • Jongeren van 16 jaar tot 18 jaar: de jongere bevoegd. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten dus zelf de aanvraag indienen.

 

Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Het recht op inzage

 

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. U kunt aan uw behandelaar vragen om inzage in de gegevens die zijn opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier of via MijnGezondheid.net uw elektronisch patiëntendossier inzien.

 

Het recht op kopie

 

U kunt vragen om een kopie van uw medisch dossier en/of de logging gegevens.  Wij sturen u de gegevens toe op in een pdf. formaat. Als u een papieren afschrift wilt kunt u daarom separaat verzoeken.

 

Het recht op correctie en aanvulling

 

U heeft het recht op correctie van uw medisch dossier. Dit recht op correctie ziet alleen op feitelijke onjuistheden (bijvoorbeeld uw naam of geboortedatum). Voor het overige kunt u een aanvulling geven op de gegevens in uw dossier. Uw verklaring kan worden toegevoegd aan de gegevens die zijn opgeslagen.

 

U kunt uw behandelaar vragen om een correctie of aanvulling op uw dossier.

 

Het recht op vernietiging

 

U kunt vragen om vernietiging van uw medisch dossier, of van een deel van uw medisch dossier. Er zijn uitzonderingen op het recht om uw dossier te vernietigen: indien het gegevens betreft waarvoor een wettelijke plicht bestaat deze te bewaren, of indien het om gegevens gaat die voor derden van belang zijn. Wij moeten binnen 3 maanden te voldoen aan een verzoek om gegevens te vernietigen.

 

Uw rechten uitoefenen


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan onze huisartsenpraktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). U krijgt een afspraak aangeboden bij één van de huisartsen om uw wensen te bespreken.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijk toezichthouder ten aanzien van naleving van privacywetgeving. Op de (externe link)website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u veel informatie, o.a. ook over privacyregelgeving en gegevensverwerking in de zorg.


Huisartsenpraktijk Tecim

Rotterdam, april 2021